Created 3-Jun-12

Shanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaBeijing, ChinaBeijing, ChinaBeijing, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, ChinaShanghai, China